آیه 64-67 سوره یوسف شحات محمد انور
آیه 63-67 سوره یوسف استاد شحات محمد انور
آیه 63-65 سوره یوسف استاد شحات
آیه 3-19 سوره تکویر استاد شحات
آیه 8-14 سوره طه استاد شحات انور
آیه 8-9 سوره شعرا استاد شحات محمد انور
آیه 78 سوره یوسف استاد شحات
آیه 94-99 سوره یونس شحات محمد انور
تلاوت زیبای سوره تین استاد شحات محمد انور
تلاوت زیبای سوره طارق استاد شحات
آیه 4-5 سوره تحریم استاد شحات محمد انور
آیه 45-50 سوره طه استاد شحات محمد انور
آیه 75 سوره زمر و 1-7 سوره غافر شحات انور
تلاوت بسیار زیبای سوره شمس استاد شات انور
آیه 101 سوره یوسف استاد شحات انور