آیه 157-159 سوره آل عمران استاد شبیب

تلاوتآیه 157-159 سوره آل عمران استاد شبیبسوره : آل عمرانآیه: 157-159استاد : محمد احمد شبیبمقام : بیات قبلی بعدیآیه 107-109 سوره کهف استاد احمد شبیبآیه 23-24 سوره فاطر استاد محمد احمد…

ادامه خواندنآیه 157-159 سوره آل عمران استاد شبیب

آیه 189-195 سوره آل عمران استاد سید سعید

تلاوتآیه 189-195 سوره آل عمران استاد سید سعیدسوره : آل عمرانآیه: 189-195استاد : سید سعیدمقام : رست قبلی بعدیآیه 103-112 سوره آل عمران استاد سید سعیدآیه 102-111 سوره انبیاء استاد سید…

ادامه خواندنآیه 189-195 سوره آل عمران استاد سید سعید

آیه 103-112 سوره آل عمران استاد سید سعید

تلاوتآیه 103-112 سوره آل عمران استاد سید سعیدسوره : آل عمرانآیه: 103-112استاد : سید سعیدمقام : رست قبلی بعدیآیه 33-36 سوره آل عمران استاد شبیبآیه 189-195 سوره آل عمران استاد سید…

ادامه خواندنآیه 103-112 سوره آل عمران استاد سید سعید

آیه 33-36 سوره آل عمران استاد شبیب

تلاوتآیه 33-36 سوره آل عمران استاد شبیبسوره : آل عمرانآیه: 33-36استاد : محمد احمد شبیبمقام : رست قبلی بعدیآیه 8-9 سوره آل عمران استاد محمد رفعتآیه 103-112 سوره آل عمران استاد…

ادامه خواندنآیه 33-36 سوره آل عمران استاد شبیب
Read more about the article آیه 8-9 سوره آل عمران استاد محمد رفعت
??????????????????

آیه 8-9 سوره آل عمران استاد محمد رفعت

تلاوتآیه 8-9 سوره آل عمران استاد محمد رفعتسوره : آل عمرانآیه: 8-9استاد : محمد رفعتمقام : بیات قبلی بعدیآیه 247 سوره بقره استاد مصطفی اسماعیلآیه 33-36 سوره آل عمران استاد شبیبآیه…

ادامه خواندنآیه 8-9 سوره آل عمران استاد محمد رفعت

آیه 35-37 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد

تلاوتآیه 35-37 سوره آل عمران استاد شعبان صیادسوره : آل عمرانآیه: 35-37استاد : شعبان صیادمقام : بیاتقبلی بعدیآیه 72 سوره طه استاد شعبان صیادآیه 286 سوره بقره استاد شعبان صیادآیه 24-25…

ادامه خواندنآیه 35-37 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد

آیه 38 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد

تلاوتآیه 38 سوره آل عمران استاد شعبان صیادسوره : آل عمرانآیه: 38استاد : شعبان صیادمقام : حجازقبلی بعدیآیه 250-251 سوره بقره استاد مصطفی اسماعیلآیه 72 سوره طه استاد شعبان صیادآیه 24-25…

ادامه خواندنآیه 38 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد

آیه 32 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد

تلاوتآیه 32 سوره آل عمران استاد شعبان صیادسوره : آل عمرانآیه: 32استاد : شعبان صیادمقام : حجازقبلی بعدیآیه 13 سوره انبیا استاد شعبان صیادآیه 48 سوره احزاب استاد شعبان صیادآیه 24-25…

ادامه خواندنآیه 32 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد

آیه 40 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد

تلاوتآیه 40 سوره آل عمران استاد شعبان صیادسوره : آل عمرانآیه: 40استاد : شعبان صیادمقام : بیاتقبلی بعدیآیه 8-9 سوره اسرا استاد شعبان صیادآیه 101 سوره یوسف استاد شحات انورآیه 24-25…

ادامه خواندنآیه 40 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد

آیه 269-270 سوره بقره با صدای حامد شاکرنژاد

تلاوتآیه 269-270 سوره بقره با صدای حامد شاکرنژادسوره : بقرهآیه : 269-270استاد : حامد شاکرنژادمقام : بیاتقبلی بعدیآیه 1-5 سوره قدر استاد شعیشعآیه 43-44 سوره اعراف استاد شحات محمد انورآیه 24-25…

ادامه خواندنآیه 269-270 سوره بقره با صدای حامد شاکرنژاد

آیه 193-194 سوره آل عمران با صدای حامد شاکرنژاد

تلاوتآیه 193-194 سوره آل عمران با صدای حامد شاکرنژادسوره : آل عمرانآیه : 193-194استاد : حامد شاکرنژادمقام : ترکیب صبا عجمقبلی بعدیمقطع کوتاه آیه 31 سوره ابراهیم استاد شعیشعآیه 38-39 سوره…

ادامه خواندنآیه 193-194 سوره آل عمران با صدای حامد شاکرنژاد

مقام سه گاه استاد شعیشع

تلاوتمقام سه گاه استاد شعیشعسوره : آل عمرانآیه: 45_47استاد : شعیشعمقام : سه گاهقبلی بعدیمقطعی زیبا از سوره فصلت با صدای سعید زناتیفرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زاملآیه 24-25 سوره…

ادامه خواندنمقام سه گاه استاد شعیشع

مقام رست استاد شعیشع

تلاوتمقام رست استاد شعیشعسوره : آل عمرانآیه: 38_43استاد : شعیشعمقام : رستقبلی بعدیتلاوت سوره عادیات استاد شحاتمقطعی زیبا از سوره فصلت با صدای سعید زناتیآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیلادامهتلاوت…

ادامه خواندنمقام رست استاد شعیشع

مقطع حامد شاکرنژاد به تقلید از شیخ محمد رفعت

تلاوتمقطع حامد شاکرنژاد به تقلید از شیخ محمد رفعتسوره : آل عمرانآیه : 36استاد : حامد شاکرنژادمقام : بیاتقبلی بعدیمقطع شیخ محمد لیثی به تقلید از شیخ محمد رفعتتلاوت سوره بلد…

ادامه خواندنمقطع حامد شاکرنژاد به تقلید از شیخ محمد رفعت