آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی

تلاوتآیه 9 سوره کهف شیخ طاروطیسوره : کهفآیه: 9استاد : عبدالفتاح طاروطیمقام : رستقبلی بعدیتلاوت سوره شمس جدید محمود شحاتمقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمرآیه 24-25 سوره نازعات استاد…

ادامه خواندنآیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی

تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر

تلاوتتلاوت جدید محمود صابر سوره نصرسوره : نصرآیه : 1-3استاد : محمود صابرمقام : بیاتقبلی بعدیمقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقرهتلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژادآیه 24-25 سوره نازعات…

ادامه خواندنتلاوت جدید محمود صابر سوره نصر

آیه 73-74 سوره زمر محمد بسیونی

تلاوتآیه 73-74 سوره زمر محمد بسیونیسوره : زمرآیه : 73-74استاد : محمد بسیونیمقام : بیاتقبلی بعدیآیه 11 سوره منافقون ، تغابن 1-4 محمد بسیونیآیه 45-46 سوره آل عمران استاد محمود رمضانآیه…

ادامه خواندنآیه 73-74 سوره زمر محمد بسیونی

آیه 11 سوره منافقون ، تغابن 1-4 محمد بسیونی

تلاوتآیه 11 سوره منافقون ، تغابن 1-4 محمد بسیونیسوره : منافقون * تغابنآیه : 11 * 1-4استاد : محمد بسیونیمقام : مرکب خوانی (رست * سه گاه * حجاز *…

ادامه خواندنآیه 11 سوره منافقون ، تغابن 1-4 محمد بسیونی

تلاوت سوره شمس محمد بسیونی

تلاوتتلاوت سوره شمس محمد بسیونیسوره : شمسآیه : 1-15استاد : محمد بسیونیمقام : مرکب خوانی (رست * سه گاه)قبلی بعدیآیه 1-8 سوره شمس محمد بسیونیآیه 11 سوره منافقون ، تغابن 1-4…

ادامه خواندنتلاوت سوره شمس محمد بسیونی

آیه 1-8 سوره شمس محمد بسیونی

تلاوتآیه 1-8 سوره شمس محمد بسیونیسوره : شمسآیه : 1-8استاد : محمد بسیونیمقام : رست قبلی بعدیآیه 12-14 سوره صف محمد بسیونیتلاوت سوره شمس محمد بسیونیآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی…

ادامه خواندنآیه 1-8 سوره شمس محمد بسیونی

آیه 12-14 سوره صف محمد بسیونی

تلاوتآیه 12-14 سوره صف محمد بسیونیسوره : صفآیه : 12-14استاد : محمد بسیونیمقام : رست قبلی بعدیآیه 28-45 سوره نازعات محمد بسیونی سبک رفعتآیه 1-8 سوره شمس محمد بسیونیآیه 24-25 سوره…

ادامه خواندنآیه 12-14 سوره صف محمد بسیونی

آیه 28-45 سوره نازعات محمد بسیونی سبک رفعت

تلاوتآیه 28-45 سوره نازعات محمد بسیونی سبک رفعتسوره : نازعاتآیه : 28-45استاد : محمد بسیونیمقام : مرکب خوانی (بیات * سه گاه * رست * بیات)قبلی بعدیآیه 26-28 سوره نازعات محمد…

ادامه خواندنآیه 28-45 سوره نازعات محمد بسیونی سبک رفعت

آیه 26-28 سوره نازعات محمد بسیونی

تلاوتآیه 26-28 سوره نازعات محمد بسیونیسوره : نازعاتآیه : 26-28استاد : محمد بسیونیمقام : رستقبلی بعدیآیه 38-40 سوره نباء محمد بسیونیآیه 28-45 سوره نازعات محمد بسیونی سبک رفعتآیه 24-25 سوره نازعات…

ادامه خواندنآیه 26-28 سوره نازعات محمد بسیونی

آیه 38-40 سوره نباء محمد بسیونی

تلاوتآیه 38-40 سوره نباء محمد بسیونیسوره : نباءآیه : 38-40استاد : محمد بسیونیمقام : رستقبلی بعدیآیه 8-10 سوره مزمل محمد بسیونیآیه 26-28 سوره نازعات محمد بسیونیآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی…

ادامه خواندنآیه 38-40 سوره نباء محمد بسیونی

آیه 8-10 سوره مزمل محمد بسیونی

تلاوتآیه 8-10 سوره مزمل محمد بسیونیسوره : مزملآیه : 8-10استاد : محمد بسیونیمقام : سه گاهقبلی بعدیآیه51-52 سوره مومنون محمد بسیونیآیه 38-40 سوره نباء محمد بسیونیتلاوت سوره نازعات جدید محمود شحاتادامهمقطع…

ادامه خواندنآیه 8-10 سوره مزمل محمد بسیونی

آیه51-52 سوره مومنون محمد بسیونی

تلاوتآیه51-52 سوره مومنون محمد بسیونیسوره : مومنونآیه : 51-52استاد : محمد بسیونیمقام : حجازقبلی بعدیآیه 99 سوره حجر محمد بسیونیآیه 8-10 سوره مزمل محمد بسیونیآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیلادامهتلاوت…

ادامه خواندنآیه51-52 سوره مومنون محمد بسیونی

آیه 99 سوره حجر محمد بسیونی

تلاوتآیه 99 سوره حجر محمد بسیونیسوره : حجر * نحلآیه : 99 * 1استاد : محمد بسیونیمقام : سه گاهقبلی بعدیآیه 22-24 سوره حشر محمد بسیونیآیه51-52 سوره مومنون محمد بسیونیآیه 24-25…

ادامه خواندنآیه 99 سوره حجر محمد بسیونی

آیه 22-24 سوره حشر محمد بسیونی

تلاوتآیه 22-24 سوره حشر محمد بسیونیسوره : حشرآیه : 22-24استاد : محمد بسیونیمقام : رستقبلی بعدیتلاوت سوره حمد بقره محمد بسیونیآیه 99 سوره حجر محمد بسیونیآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی…

ادامه خواندنآیه 22-24 سوره حشر محمد بسیونی

تلاوت سوره حمد بقره محمد بسیونی

تلاوتتلاوت سوره حمد بقره محمد بسیونیسوره : غافرآیه : 1-7 * 1-2استاد : محمد بسیونیمقام : رستقبلی بعدیتلاوت آیه 2-3 سوره غافر محمد بسیونی سبک رفعتآیه 22-24 سوره حشر محمد بسیونیآیه…

ادامه خواندنتلاوت سوره حمد بقره محمد بسیونی