32-33 سوره ابراهیم استاد شعیشع

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : ابراهیمآیه: 32-33استاد : ابوالعینین شعیشعمقام : مرکب خوانی (نهاوند * رست){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن 32-33 سوره ابراهیم استاد شعیشع

آیه 189 – 193 سوره آل عمران شیخ حامد شاکرنژاد

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : آل عمرانآیه : 189-193استاد : حامد شاکرنژادمقام : بیات{{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن آیه 189 – 193 سوره آل عمران شیخ حامد شاکرنژاد

آیه 85-88 سوره یوسف شیخ طاروطی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : یوسفآیه: 85-88استاد : عبدالفتاح طاروطیمقام : رست {{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن آیه 85-88 سوره یوسف شیخ طاروطی

آیه 89 سوره انبیاء استاد شحات

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : انبیاءآیه: 89استاد : محمد شحات انورمقام : رست{{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن آیه 89 سوره انبیاء استاد شحات

مقطع سوره ابراهیم استاد شعیشع

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : ابراهیمآیه: 31-32استاد : ابوالعینین شعیشعمقام : صبا{{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن مقطع سوره ابراهیم استاد شعیشع

83-86 سوره یوسف با صدای طاروتی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : یوسفآیه: 83-86استاد : عبدالفتاح طاروطیمقام : رست {{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن 83-86 سوره یوسف با صدای طاروتی

آیه 193 سوره آل عمران شیخ حامد شاکرنژاد

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : آل عمرانآیه : 193-194استاد : حامد شاکرنژادمقام : مرکب‌خوانی(ترکیب بیات * رست و نهاوند){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop…

ادامه خواندن آیه 193 سوره آل عمران شیخ حامد شاکرنژاد

مقطعی از سوره آل عمران با صدای شحات

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : آل عمرانآیه: 33-35استاد : محمد شحات انورمقام : سه گاه{{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن مقطعی از سوره آل عمران با صدای شحات

فرازی زیبا از سوره اسرا با صدای سعید زناتی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : اسراءآیه:14_15استاد : سعید زناتیمقام : رست {{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن فرازی زیبا از سوره اسرا با صدای سعید زناتی

مقطعی از سوره فصلت با صدای طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : فصلتآیه: 5_12استاد : محمد عبدالوهاب طنطاویمقام : مرکب خوانی ( بیات* صبا * ترکیب عجم صبا){{editor_sidebar…

ادامه خواندن مقطعی از سوره فصلت با صدای طنطاوی

مقطعی زیبا سوره لقمان از طه الفشنی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : لقمانآیه: 15استاد : طه الفشنیمقام : بیات {{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن مقطعی زیبا سوره لقمان از طه الفشنی

مقطعی زیبا از سوره احزاب با صدای شحات انور

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : احزابآیه: 43_48استاد : محمد شحات انورمقام : سه‌گاه{{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن مقطعی زیبا از سوره احزاب با صدای شحات انور

تلاوت بخشی از سوره رعد با صدای طاروتی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : رعدآیه: 38_43استاد : عبدالفتاح طاروطیمقام : مرکب‌خوانی(رست * سه‌گاه * رست * بیات){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID'…

ادامه خواندن تلاوت بخشی از سوره رعد با صدای طاروتی

مقطع زیبا سوره احزاب استاد شاکرنژاد

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : احزابآیه : 72_73استاد : حامد شاکرنژادمقام : مرکب‌خوانی(بیات * نهاوند * رست * حجاز * رست * نهاوند * رست){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on"…

ادامه خواندن مقطع زیبا سوره احزاب استاد شاکرنژاد

مقطع بیات استاد شعیشع

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : انبیاءآیه: 83استاد : ابوالعینین شعیشعمقام : بیات{{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن مقطع بیات استاد شعیشع