تلاوت سوره اخلاص توسط استاد مصطفی اسماعیل

تلاوتتلاوت سوره اخلاص توسط استاد مصطفی اسماعیلسوره : اخلاصآیه : تمام سورهاستاد : مصطفی اسماعیلمقام : مرکب خوانی (چهارگاه * رست) قبلی بعدیآیه 37 سوره ابراهیم استاد مصطفی اسماعیلآیه 8-20 سوره…

ادامه خواندنتلاوت سوره اخلاص توسط استاد مصطفی اسماعیل