فرازی زیبا از سوره اسرا با صدای سعید زناتی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : اسراءآیه:14_15استاد : سعید زناتیمقام : رست {{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن فرازی زیبا از سوره اسرا با صدای سعید زناتی

مقام رست از استاد سعید زناتی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : اسراءآیه:9-13استاد : سعید زناتیمقام : رست {{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن مقام رست از استاد سعید زناتی

فرازی بسیار زیبا سوره قمر از استاد سعید زناتی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : قمرآیه:11_12استاد : سعید زناتیمقام : مرکب‌خوانی (رست * حجاز){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن فرازی بسیار زیبا سوره قمر از استاد سعید زناتی

مقطعی زیبا از سعید زناتی سورۀ نمل

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : نملآیه :84-87استاد : سعید زناتیمقام : رست{{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن مقطعی زیبا از سعید زناتی سورۀ نمل

مقطعی از استاد سعید زناتی سورۀ فصلت

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : فصلتآیه : 37استاد : سعید زناتیمقام : مرکب‌خوانی (رست * سه گاه){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه…

ادامه خواندن مقطعی از استاد سعید زناتی سورۀ فصلت

فرازی گوش نواز از استاد سعید زناتی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : نجمآیه : 33-46استاد : سعید زناتیمقام : مرکب‌خوانی ( سه گاه*رست){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن فرازی گوش نواز از استاد سعید زناتی

تلاوت سوره نجم توسط استاد سعید زناتی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : نجم - قمرآیه : 53-62 * 1-4استاد : سعید زناتیمقام : مرکب‌خوانی(حجاز * رست){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop…

ادامه خواندن تلاوت سوره نجم توسط استاد سعید زناتی

تلاوت زیبای سوره نصر از استاد سعید زناتی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : نصرآیه : 1-3استاد : سعید زناتیمقام : رست{{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن تلاوت زیبای سوره نصر از استاد سعید زناتی

مقطعی شنیدنی مقام حجاز از سعید زناتی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : اسراءآیه : 19_20استاد : سعید زناتیمقام : حجاز{{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن مقطعی شنیدنی مقام حجاز از سعید زناتی

مقطع مقام صبا از استاد سعید زناتی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : قآیه : 9_10استاد : سعید زناتیمقام : صبا{{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن مقطع مقام صبا از استاد سعید زناتی