مقطعی از سوره فصلت با صدای طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : فصلتآیه: 5_12استاد : محمد عبدالوهاب طنطاویمقام : مرکب خوانی ( بیات* صبا * ترکیب عجم صبا){{editor_sidebar…

ادامه خواندن مقطعی از سوره فصلت با صدای طنطاوی

مقطعی زیبا از سوره توبه با صدای طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : توبهآیه : 40-41استاد : طنطاویمقام : بیات{{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن مقطعی زیبا از سوره توبه با صدای طنطاوی

بخشی از سوره مؤمنون با صدای طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : مومنونآیه : 115-116استاد : طنطاویمقام : حجاز{{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن بخشی از سوره مؤمنون با صدای طنطاوی

تلاوت اولین آیۀ سورۀ ملک

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : ملکآیه : 1استاد : طنطاویمقام : رست{{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن تلاوت اولین آیۀ سورۀ ملک

بخشی بسار زیبا از سوره ق با صدای طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : قآیه : 6-11استاد : طنطاویمقام : مرکب خوانی ( بیات* رست* بیات){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه…

ادامه خواندن بخشی بسار زیبا از سوره ق با صدای طنطاوی

تلاوت آیه 18 سوره حج توسط استاد طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : حجآیه : 18استاد : طنطاویمقام : بیات{{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن تلاوت آیه 18 سوره حج توسط استاد طنطاوی

فرازی کوتاه از استاد طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : توبهآیه : 44استاد : طنطاویمقام : رست{{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن فرازی کوتاه از استاد طنطاوی

مقطعی از سورۀ ملک از طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : ملکآیه : 14-19استاد : طنطاویمقام : رست{{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن مقطعی از سورۀ ملک از طنطاوی

تلاوت بخشی از سوره نبا با صدای استاد طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : نباآیه : 31-40استاد : طنطاویمقام : مرکب خوانی ( رست* بیات* رست){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه…

ادامه خواندن تلاوت بخشی از سوره نبا با صدای استاد طنطاوی

مقطعی از سوره مومنون با صدای طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : مومنونآیه : 109-111استاد : طنطاویمقام : رست {{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن مقطعی از سوره مومنون با صدای طنطاوی

مرکب خوانی طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : تحریمآیه : 5استاد : طنطاویمقام : مرکب خوانی ( رست* بیات){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن مرکب خوانی طنطاوی

مقطعی از سوره مومنون از استاد عبدالوهاب طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : مومنونآیه : 84-87استاد : طنطاویمقام : مرکب خوانی ( رست * بیات){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه…

ادامه خواندن مقطعی از سوره مومنون از استاد عبدالوهاب طنطاوی

تلاوت بخشی از سوره فصلت با صدای استاد طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : فصلتآیه : 16-31استاد : طنطاویمقام : مرکب خوانی( سه گاه * رست * بیات){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop…

ادامه خواندن تلاوت بخشی از سوره فصلت با صدای استاد طنطاوی

مقطعی از سوره توبه با صدای طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : توبهآیه : 36استاد : طنطاویمقام : رست{{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن مقطعی از سوره توبه با صدای طنطاوی

مقطعی از سوره تحریم با صدای طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : تحریمآیه : 7-8استاد : طنطاویمقام : سه گاه{{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن مقطعی از سوره تحریم با صدای طنطاوی