آیه 6-19 سوره انفطار استاد عبدالباسط

تلاوتآیه 6-19 سوره انفطار استاد عبدالباسطسوره : انفطارآیه: 6-19استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمدمقام : ترکیب بیات و صباقبلی بعدیآیه 40-48 سوره احزاب استاد عبدالباسطآیه 1-5 سوره حمد استاد عبدالباسط عبدالصمدآیه 24-25…

ادامه خواندنآیه 6-19 سوره انفطار استاد عبدالباسط

آیه 1-5 سوره ضحی استاد عبدالباسط

تلاوتآیه 1-5 سوره ضحی استاد عبدالباسطسوره : ضحیآیه: 1-5استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمدمقام : رستقبلی بعدیآیه 40-43 سوره احزاب محمد عمرانتلاوت سوره قدر استاد عبدالباسطآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیلادامهتلاوت…

ادامه خواندنآیه 1-5 سوره ضحی استاد عبدالباسط

آیه 1-5 سوره ضحی استاد عبدالباسط

تلاوتآیه 1-5 سوره ضحی استاد عبدالباسطسوره : ضحیآیه: 1-5استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمدمقام : رستقبلی بعدیآیه 65-70 سوره زمر استاد متولی عبدالعالآیه 39-41 سوره ابراهیم استاد عبدالباسطآیه 24-25 سوره نازعات استاد…

ادامه خواندنآیه 1-5 سوره ضحی استاد عبدالباسط