تلاوت زیبا سوره تین استاد راغب مصطفی غلوش

تلاوتتلاوت زیبا سوره تین استاد راغب مصطفی غلوشسوره : تینآیه: تمام سورهاستاد : راغب مصطفی غلوشمقام : ترکیب بیات و رستقبلی بعدیآیه 38 سوره مریم استاد غلوشآیه 1-12 سوره رحمان غلوشآیه…

ادامه خواندنتلاوت زیبا سوره تین استاد راغب مصطفی غلوش