آیه 24 حشر محمد صدیق منشاوی

تلاوتآیه 24 حشر محمد صدیق منشاویسوره : حشرآیه: 24استاد : محمد صدیق منشاویمقام : نهاوندقبلی بعدیآیه 7-12 سوره قیامت شحات محمد انورآیه 21 سوره طور استاد منشاویآیه 24-25 سوره نازعات استاد…

ادامه خواندنآیه 24 حشر محمد صدیق منشاوی
Read more about the article آیه 24 سوره حشر محمد صدیق منشاوی
?

آیه 24 سوره حشر محمد صدیق منشاوی

تلاوتآیه 24 سوره حشر محمد صدیق منشاویسوره : حشرآیه: 24استاد : محمد صدیق منشاویمقام : نهاوندقبلی بعدیآیه 9 سوره ضحی و 1 سوره انشراح منشاویآیه 13 سوره ممتحنه و آیات ابتدایی…

ادامه خواندنآیه 24 سوره حشر محمد صدیق منشاوی
Read more about the article آیه 22-23 حشر منشاوی
?

آیه 22-23 حشر منشاوی

تلاوتآیه 22-23 حشر منشاویسوره : حشرآیه: 22-23استاد : محمد صدیق منشاویمقام : صباقبلی بعدیآیه 39 سوره روم استاد محمد صدیق منشاویآیه 38-39 احزاب استاد غلوشآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیلادامهتلاوت…

ادامه خواندنآیه 22-23 حشر منشاوی
Read more about the article آیه 18-19 سوره شعراء استاد منشاوی
?

آیه 18-19 سوره شعراء استاد منشاوی

تلاوتآیه 18-19 سوره شعراء استاد منشاویسوره : شعراءآیه: 18-19استاد : محمد صدیق منشاویمقام : صباقبلی بعدیآیه 6-7 سوره حجرات محمد صدیق منشاویآیه 12 سوره اسراء استاد متولی عبدالعالآیه 24-25 سوره نازعات…

ادامه خواندنآیه 18-19 سوره شعراء استاد منشاوی
Read more about the article آیه 77 سوره نحل منشاوی
?

آیه 77 سوره نحل منشاوی

تلاوتآیه 77 سوره نحل منشاویسوره : نحلآیه: 77استاد : محمد صدیق منشاویمقام : سه گاهقبلی بعدیآیه 40 سوره توبه استاد محمد صدیق منشاویآیه 33-34 سوره روم استاد محمد صدیق منشاویآیه 24-25…

ادامه خواندنآیه 77 سوره نحل منشاوی
Read more about the article آیه 87-89 سوره شعراء استاد منشاوی
?

آیه 87-89 سوره شعراء استاد منشاوی

تلاوتآیه 87-89 سوره شعراء استاد منشاویسوره : شعراءآیه: 87-89استاد : محمد صدیق منشاویمقام : چهارگاهقبلی بعدیآیه 30 سوره روم استاد محمد صدیق منشاویآیه 31-32 سوره شعراء محمد صدیق منشاویآیه 24-25 سوره…

ادامه خواندنآیه 87-89 سوره شعراء استاد منشاوی
Read more about the article آیه 4-12 سوره یوسف منشاوی
?

آیه 4-12 سوره یوسف منشاوی

تلاوتآیه 4-12 سوره یوسف منشاویسوره : یوسفآیه: 4-12استاد : محمد صدیق منشاویمقام : نهاوندقبلی بعدیآیه 10-14 سوره صف استاد منشاویآیه 73-75 سوره فرقان استاد شحاتآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیلادامهتلاوت…

ادامه خواندنآیه 4-12 سوره یوسف منشاوی

آیه 10-14 سوره صف استاد منشاوی

تلاوتآیه 10-14 سوره صف استاد منشاویسوره : صفآیه: 10-14استاد : محمد صدیق منشاویمقام : سه گاهقبلی بعدیآیه 43 سوره مریم محمد صدیق منشاویآیه 4-12 سوره یوسف منشاویآیه 24-25 سوره نازعات استاد…

ادامه خواندنآیه 10-14 سوره صف استاد منشاوی

آیه 43 سوره مریم محمد صدیق منشاوی

تلاوتآیه 43 سوره مریم محمد صدیق منشاویسوره : مریمآیه: 43استاد : محمد صدیق منشاویمقام : سه‌گاهقبلی بعدیآیه 40 سوره توبه استاد محمد صدیق منشاویآیه 10-14 سوره صف استاد منشاویآیه 24-25 سوره…

ادامه خواندنآیه 43 سوره مریم محمد صدیق منشاوی
Read more about the article آیه 72-76 سوره نحل منشاوی
?

آیه 72-76 سوره نحل منشاوی

تلاوتآیه 72-76 سوره نحل منشاویسوره : نحلآیه: 72-76استاد : محمد صدیق منشاویمقام : چهارگاهقبلی بعدیآیه 33-34 سوره روم منشاویآیه 23 سوره شعرا استاد محمد صدیق منشاویآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی…

ادامه خواندنآیه 72-76 سوره نحل منشاوی

آیه 33-34 سوره روم منشاوی

تلاوتآیه 33-34 سوره روم منشاویسوره : رومآیه: 33-34استاد : محمد صدیق منشاویمقام : رستقبلی بعدیآیه 38-40 سوره نبأ محمد صدیق منشاویآیه 72-76 سوره نحل منشاویآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیلادامهتلاوت…

ادامه خواندنآیه 33-34 سوره روم منشاوی
Read more about the article آیه 38-40 سوره نبأ محمد صدیق منشاوی
?

آیه 38-40 سوره نبأ محمد صدیق منشاوی

تلاوتآیه 38-40 سوره نبأ محمد صدیق منشاویسوره : نبأآیه: 38-40استاد : محمد صدیق منشاویمقام : رستقبلی بعدیآیه 75-89 سوره شعرا استاد منشاویآیه 33-34 سوره روم منشاویآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی…

ادامه خواندنآیه 38-40 سوره نبأ محمد صدیق منشاوی

آیه 35-49 سوره طور استاد محمد صدیق منشاوی

تلاوتآیه 35-49 سوره طور استاد محمد صدیق منشاویسوره : طورآیه : 49-35استاد : محمد صدیق منشاویمقام : مرکب خوانی( نهاوند * چهارگاه * نهاوند * چهارگاه)قبلی بعدیآیه 23 سوره مریم منشاویآیه…

ادامه خواندنآیه 35-49 سوره طور استاد محمد صدیق منشاوی
Read more about the article آیه 63-66 سوره نحل منشاوی
?

آیه 63-66 سوره نحل منشاوی

تلاوتآیه 63-66 سوره نحل منشاویسوره : نحلآیه: 63-66استاد : محمد صدیق منشاویمقام : نهاوندقبلی بعدیآیه 11 سوره رعد استاد منشاویآیه 23 سوره مریم منشاویآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیلادامهتلاوت سوره…

ادامه خواندنآیه 63-66 سوره نحل منشاوی
Read more about the article آیه 11 سوره رعد استاد منشاوی
?

آیه 11 سوره رعد استاد منشاوی

تلاوتآیه 11 سوره رعد استاد منشاویسوره : رعدآیه: 11استاد : محمد صدیق منشاویمقام : نهاوندقبلی بعدیآیه 33-38 سوره نبأ محمد صدیق منشاویآیه 63-66 سوره نحل منشاویآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی…

ادامه خواندنآیه 11 سوره رعد استاد منشاوی