آیه 73-75 سوره زمر و 1-3 سوره غافر متولی عبدالعال

تلاوتآیه 73-75 سوره زمر و 1-3 سوره غافر متولی عبدالعالسوره : زمر - غافرآیه: (73-75) - (1-3)استاد : متولی عبدالعالمقام : رستقبلی بعدیآیه 1-13 سوره لقمان استاد متولی عبدالعالآیه 19-24 سوره…

ادامه خواندنآیه 73-75 سوره زمر و 1-3 سوره غافر متولی عبدالعال