مقطع فوق العاده زیبا سوره شعرا طاروطی

تلاوتمقطع فوق العاده زیبا سوره شعرا طاروطیسوره : شعراآیه: 51_62استاد : عبدالفتاح طاروطیمقام : رستقبلی بعدیمقام رست استاد شیخ طاروطیمقام سه گاه استاد ابوالعینین شعیشعآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیلادامهتلاوت…

ادامه خواندنمقطع فوق العاده زیبا سوره شعرا طاروطی

مقطعی کوتاه از استاد حمدی زامل

تلاوتمقطعی کوتاه از استاد حمدی زاملسوره : قصصآیه :70استاد : حمدی زاملمقام : بیاتقبلی بعدیمقطعی زیبا از سوره توبه با صدای طنطاویمقام رست استاد شیخ طاروطیآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی…

ادامه خواندنمقطعی کوتاه از استاد حمدی زامل

مقطع حجرات استاد طاروطی

تلاوتمقطع حجرات استاد طاروطیسوره : حجراتآیه: 7_10استاد : عبدالفتاح طاروطیمقام : رستقبلی بعدیتلاوت سوره حمد استاد طاروطیتلاوت سوره نجم توسط استاد سعید زناتیآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیلادامهتلاوت سوره نازعات…

ادامه خواندنمقطع حجرات استاد طاروطی