تلاوت زیبای سوره شمس استاد شحات محمد انور

تلاوتتلاوت زیبای سوره شمس استاد شحات محمد انورسوره : شمسآیه: تمام سورهاستاد : شحات محمد انورمقام : رستقبلی بعدیتلاوت زیبای سوره زلزال شحاتآیه 100-101 سوره انعام استاد محمد لیثیآیه 24-25 سوره…

ادامه خواندنتلاوت زیبای سوره شمس استاد شحات محمد انور

آیه 8-9 سوره شعرا استاد شحات محمد انور

تلاوتآیه 8-9 سوره شعرا استاد شحات محمد انورسوره : شعراءآیه: 8-9استاد : شحات محمد انورمقام : رستقبلی بعدیآیه 78 سوره یوسف استاد شحاتآیه 8-14 سوره طه استاد شحات انورآیه 24-25 سوره…

ادامه خواندنآیه 8-9 سوره شعرا استاد شحات محمد انور

آیه 101 سوره یوسف استاد شحات انور

تلاوتآیه 101 سوره یوسف استاد شحات انورسوره : یوسفآیه: 101استاد : شحات محمد انورمقام : نهاوندقبلی بعدیآیه 40 سوره آل عمران استاد شعبان صیادتلاوت بسیار زیبای سوره شمس استاد شات انورآیه…

ادامه خواندنآیه 101 سوره یوسف استاد شحات انور

آیه 54-55 سوره قمر و آیه 1-11 سوره رحمان شحات

تلاوتآیه 54-55 سوره قمر و آیه 1-11 سوره رحمان شحاتسوره : قصص - رحمانآیه: (54-55) - (1-11)استاد : شحات محمد انورمقام : رستقبلی بعدیآیه 14-16 سوره قصص استاد شحاتآیه 15 سوره…

ادامه خواندنآیه 54-55 سوره قمر و آیه 1-11 سوره رحمان شحات

آیه 11-12 سوره قصص شحات

تلاوتآیه 11-12 سوره قصص شحاتسوره : قصصآیه: 11-12استاد : شحات محمد انورمقام : سه گاهقبلی بعدیتلاوت سوره قریش استاد شحاتتلاوت زیبای سوره حمد استاد شحاتآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیلادامهتلاوت…

ادامه خواندنآیه 11-12 سوره قصص شحات

آیه 18-19 سوره قصص شحات

تلاوتآیه 18-19 سوره قصص شحاتسوره : قصصآیه: 18-19استاد : شحات محمد انورمقام : رستقبلی بعدیآیه 1-2 سوره حجرات شحات محمد انورآیه 84-88 سوره قصص استاد شحاتآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی…

ادامه خواندنآیه 18-19 سوره قصص شحات

آیه 9-12 سوره حدید استاد شحات محمد انور

تلاوتآیه 9-12 سوره حدید استاد شحات محمد انورسوره : حدیدآیه: 9-12استاد : شحات محمد انورمقام : مرکب خوانی(بیات * صبا)قبلی بعدیآیات ابتدایی سوره شعرا استاد متولیآیه 46 سوره فصلت استاد شحات…

ادامه خواندنآیه 9-12 سوره حدید استاد شحات محمد انور

آیه 23-28 سوره قصص شحات

تلاوتآیه 23-28 سوره قصص شحاتسوره : قصصآیه: 23-28استاد : شحات محمد انورمقام : مرکب خوانی(بیات * رست)قبلی بعدیآیه 21 سوره یوسف شحات محمد انورتلاوت سوره قدر استاد متولی عبدالعالآیه 24-25 سوره…

ادامه خواندنآیه 23-28 سوره قصص شحات

آیه 1-8 سوره شمس استاد شحات محمد انور

تلاوتآیه 1-8 سوره شمس استاد شحات محمد انورسوره : شمسآیه: 1-8استاد : شحات محمد انورمقام : بیاتقبلی بعدیآیه 22-28 سوره طه استاد شحاتآیه 21 سوره یوسف شحات محمد انورآیه 24-25 سوره…

ادامه خواندنآیه 1-8 سوره شمس استاد شحات محمد انور

تلاوت زیبای سوره حمد توسط استاد استاد شحات

تلاوتتلاوت زیبای سوره حمد توسط استاد استاد شحاتسوره : حمدآیه: تمام سورهاستاد : شحات محمد انورمقام : رستقبلی بعدیآیه 1-9 سوره تکویر عبدالباسط عبدالصمدآیه 3 سوره غافر استاد شحات محمد انورآیه…

ادامه خواندنتلاوت زیبای سوره حمد توسط استاد استاد شحات

آیه 73 سوره زمر استاد شحات

تلاوتآیه 73 سوره زمر استاد شحاتسوره : زمرآیه: 73استاد : شحات محمد انورمقام : حجازقبلی بعدیآیه 108 سوره یونس شحات محمد انورآیه 286 سوره بقره راغب مصطفی غلوشآیه 24-25 سوره نازعات…

ادامه خواندنآیه 73 سوره زمر استاد شحات

تلاوت بسیار زیبای سورۀ شمس استاد شحات انور

تلاوتتلاوت بسیار زیبای سورۀ شمس استاد شحات انورسوره : شمسآیه: تمام سورهاستاد : شحات محمد انورمقام : حجازقبلی بعدیآیه 24-27 سوره رحمان استاد شحات انورآیه 108 سوره یونس شحات محمد انورآیه…

ادامه خواندنتلاوت بسیار زیبای سورۀ شمس استاد شحات انور

آیه 11-24 سوره حاقه استاد شحات

تلاوتآیه 11-24 سوره حاقه استاد شحاتسوره : حاقهآیه: 11-24استاد : شحات محمد انورمقام : سه گاهقبلی بعدیآیه 28 سوره قصص استاد شحات انورآیه 40-44 سوره ق شحات محمد انورآیه 24-25 سوره…

ادامه خواندنآیه 11-24 سوره حاقه استاد شحات

تلاوت زیبای سورۀ قریش توسط استاد استاد شحات

تلاوتتلاوت زیبای سورۀ قریش توسط استاد استاد شحاتسوره : قریشآیه: تمام سورهاستاد : شحات محمد انورمقام : نهاوندقبلی بعدیآیه 21 سوره طور استاد منشاویآیه 28 سوره قصص استاد شحات انورآیه 24-25…

ادامه خواندنتلاوت زیبای سورۀ قریش توسط استاد استاد شحات

آیه 7-12 سوره قیامت شحات محمد انور

تلاوتآیه 7-12 سوره قیامت شحات محمد انورسوره : قیامتآیه: 7-12استاد : شحات محمد انورمقام : رستقبلی بعدیآیه 8-9سوره غافر استاد شحات محمد انورآیه 24 حشر محمد صدیق منشاویآیه 24-25 سوره نازعات…

ادامه خواندنآیه 7-12 سوره قیامت شحات محمد انور