تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد

تلاوتتلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژادسوره : ابراهیمآیه: 23-52استاد : حامد شاکرنژاد مکان: شهرستان محلاتمقام : در این تلاوت استاد تمام مقامات اصلی رو به غیر مقام چهارگاه اجرا میکندقبلی بعدیمقطع…

ادامه خواندنتلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد

تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد

تلاوتتلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژادسوره : تکویرآیه: 1-8استاد : حامد شاکرنژادمقام : بیاتقبلی بعدیتلاوت جدید محمود صابر سوره نصرتلاوت سوره شمس جدید محمود شحاتآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیلادامهتلاوت…

ادامه خواندنتلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد

آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد

تلاوتآیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژادسوره : حاقهآیه: 1-24استاد : حامد شاکرنژادمقام : مرکب خوانی(نهاوند * ترکیب رست و چهارگاه)قبلی بعدیآیه 198 سوره بقره محمد عمرانآیه 37-39 سوره نجم استاد…

ادامه خواندنآیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد

آیه 9 سوره قصص استاد حامد شاکرنژاد

تلاوتآیه 9 سوره قصص استاد حامد شاکرنژادسوره : قصصآیه : 9استاد : حامد شاکرنژادمقام : مرکب خوانی(رست * حجاز * رست)قبلی بعدیآیه 22-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژادآیه 89-94 سوره انبیا…

ادامه خواندنآیه 9 سوره قصص استاد حامد شاکرنژاد

آیه 22-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد

تلاوتآیه 22-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژادسوره : حاقهآیه : 22-24استاد : حامد شاکرنژادمقام : مرکب خوانی( رست * حجاز)قبلی بعدیآیه 13 سوره کهف استاد حامد شاکرنژادآیه 9 سوره قصص استاد…

ادامه خواندنآیه 22-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد

آیه 19 سوره حاقه استاد شاکرنژاد

تلاوتآیه 19 سوره حاقه استاد شاکرنژادسوره : حاقهآیه : 19استاد : حامد شاکرنژادمقام : رستقبلی بعدیآیه 19 سوره حاقه حامد شاکرنژادآیه 13 سوره کهف استاد حامد شاکرنژادآیه 24-25 سوره نازعات استاد…

ادامه خواندنآیه 19 سوره حاقه استاد شاکرنژاد

آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد

تلاوتآیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژادسوره : قآیه : 6-7استاد : حامد شاکرنژادمقام : مرکب خوانی(حجاز * ترکیب رست و حجاز * حجاز)قبلی بعدیآیه 42-44 سوره هود استاد حامد شاکرنژادآیه…

ادامه خواندنآیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد

آیه 19 سوره حاقه حامد شاکرنژاد

تلاوتآیه 19 سوره حاقه حامد شاکرنژادسوره : حاقهآیه : 19استاد : حامد شاکرنژادمقام : رستقبلی بعدیآیه 42-44 سوره هود استاد حامد شاکرنژادآیه 19 سوره حاقه استاد شاکرنژادآیه 24-25 سوره نازعات استاد…

ادامه خواندنآیه 19 سوره حاقه حامد شاکرنژاد

آیه 19 سوره حاقه استاد حامدشاکرنژاد

تلاوتآیه 19 سوره حاقه استاد حامدشاکرنژادسوره : حاقهآیه : 19استاد : حامد شاکرنژادمقام : بیاتقبلی بعدیآیه 26-41 سوره نازعات سعید مسلمآیه 42-44 سوره هود استاد حامد شاکرنژادآیه 24-25 سوره نازعات استاد…

ادامه خواندنآیه 19 سوره حاقه استاد حامدشاکرنژاد

آیه 10-12 سوره قمر استاد حامد شاکرنژاد

تلاوتآیه 10-12 سوره قمر استاد حامد شاکرنژادسوره : قمرآیه : 10-12استاد : حامد شاکرنژادمقام : مرکب خوانی(بیات * رست * بیات)قبلی بعدیتلاوت زیبا سوره کوثر استاد حامد شاکرنژادآیه 83-87 سوره انبیا…

ادامه خواندنآیه 10-12 سوره قمر استاد حامد شاکرنژاد

آیه 19 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد

تلاوتآیه 19 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژادسوره : حاقهآیه : 19استاد : حامد شاکرنژادمقام : رستقبلی بعدیآیه 1-6 سوره حمد استاد حامد شاکرنژادتلاوت زیبا سوره کوثر استاد حامد شاکرنژادآیه 24-25 سوره…

ادامه خواندنآیه 19 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد

آیه 1-6 سوره حمد استاد حامد شاکرنژاد

تلاوتآیه 1-6 سوره حمد استاد حامد شاکرنژادسوره : حمدآیه : 1-6استاد : حامد شاکرنژادمقام : مرکب خوانی(رست * بیات)قبلی بعدیآیه 67 سوره مائده استاد شاکرنژادآیه 19 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژادآیه…

ادامه خواندنآیه 1-6 سوره حمد استاد حامد شاکرنژاد

آیه 67 سوره مائده استاد شاکرنژاد

تلاوتآیه 67 سوره مائده استاد شاکرنژادسوره : مائدهآیه: 67استاد : حامد شاکرنژادمقام : ترکیب حجاز و رستقبلی بعدیآیات ابتدایی سوره حاقه حامد شاکرنژادآیه 1-6 سوره حمد استاد حامد شاکرنژادآیه 24-25 سوره…

ادامه خواندنآیه 67 سوره مائده استاد شاکرنژاد

آیات ابتدایی سوره حاقه حامد شاکرنژاد

تلاوتآیات ابتدایی سوره حاقه حامد شاکرنژادسوره : حاقهآیه : 1-4استاد : حامد شاکرنژادمقام : رستقبلی بعدیآیه 7 قصص استاد حامد شاکرنژادآیه 67 سوره مائده استاد شاکرنژادآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی…

ادامه خواندنآیات ابتدایی سوره حاقه حامد شاکرنژاد

آیه 7 قصص استاد حامد شاکرنژاد

تلاوتآیه 7 قصص استاد حامد شاکرنژادسوره : قصصآیه : 7استاد : حامد شاکرنژادمقام : بیاتقبلی بعدیآیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژادآیات ابتدایی سوره حاقه حامد شاکرنژادآیه 24-25 سوره نازعات استاد…

ادامه خواندنآیه 7 قصص استاد حامد شاکرنژاد