سوره فاطر استاد طنطاوی

تلاوتسوره فاطر استاد طنطاویسوره : فاطرآیه: 4_8استاد : محمد عبدالوهاب طنطاویمقام : بیاتقبلی بعدیمقام رست سوره قصص استاد طاروطیمقام سه گاه * رست استاد طنطاویآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیلادامهتلاوت…

ادامه خواندنسوره فاطر استاد طنطاوی

مقام رست استاد طنطاوی سوره بروج

تلاوتمقام رست استاد طنطاوی سوره بروجسوره : بروجآیه: 1_16استاد : عبدالفتاح طاروطیمقام : رستقبلی بعدیمقام حجاز شیخ طاروطیمقام رست سوره قصص استاد طاروطیآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیلادامهتلاوت سوره نازعات…

ادامه خواندنمقام رست استاد طنطاوی سوره بروج