تلاوت

آیه 36-37 سوره ابراهیم محمد صدیق منشاوی
آیه 22 سوره انسان استاد شحات
آیه 75 سوره زمر و آیه یک سوره غافر حصان
آیه 16-17 سوره حجرات استاد حصان
آیه 27-30 سوره فجر حامد شاکرنژاد
آیه 19 سوره حدید محمد عبدالعزیز حصان
آیه 13 سوره انسان استاد شحات
آیه 18 سوره فتح استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 4-6 سوره حدید استاد محمد صدیق منشاوی