تلاوت

مقام رست استاد شعیشع
تلاوت سوره عادیات استاد شحات
مقام نهاوند طه‌ الفشنی
مقام صبا استاد طه‌ الفشنی
مقام رست استاد شحات
سوره علق استاد حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره مرسلات و نبا با صدای استاد طاروطی
مقام سه گاه استاد طه الفشنی
مقطع سوره انعام استاد طه الفشنی