جدید ترین مقاطع تلاوت

مقطع سوره ابراهیم استاد شعیشع
83-86 سوره یوسف با صدای طاروتی
آیه 193 سوره آل عمران شیخ حامد شاکرنژاد
مقطعی از سوره آل عمران با صدای شحات
فرازی زیبا از سوره اسرا با صدای سعید زناتی
مقطعی از سوره فصلت با صدای طنطاوی
0

تلاوت

0

مقام

0

استاد

0

سوره