جدید ترین تلاوت ها

آیه 42-44 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد مقام رست
آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 48-49 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 64-65 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان
تلاوت آیه 27 سوره نازعات استاد حصان
آیه 27 سوره نازعات استاد حصان
آیه 41-44 سوره نمل استاد حصان مقام بیات
آیه 36-38 سوره نمل استاد حصان مقام بیات
تلاوت آیه 1-12 سوره بلد استاد شحات مقام سه گاه
تلاوت صوتی سوره بلد استاد شحات
تلاوت سوره قدر استاد شحات مقام رست
0

تلاوت

0

مقام

0

استاد

0

سوره