جدید ترین تلاوت ها

آیه 73-74 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 69-70 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 68 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 105 سوره مائده استاد محمد عمران
آیه 7 سوره یوسف استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 286 سوره بقره استاد شعبان صیاد
آیه 35-37 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد
آیه 72 سوره طه استاد شعبان صیاد
آیه 38 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد
آیه 250-251 سوره بقره استاد مصطفی اسماعیل
آیات ابتدایی سوره علق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 13 سوره ابراهیم استاد مصطفی اسماعیل
آیه 193-194 سوره بقره استاد مصطفی اسماعیل
0

تلاوت

0

مقام

0

استاد

0

سوره