جدید ترین تلاوت ها

آیه 57 سوره یونس استاد محمد لیثی
آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی
آیه 116-122 سوره طه استاد محمد لیثی
آیه 1-11 سوره صافات استاد محمد لیثی
آیه 35-38 سوره نور استاد محمد لیثی
آیه 85-86 سوره نسا استاد محمد لیثی
آیه 86-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیات ابتدایی سوره صف استاد لیثی
آیه 65-69 سوره نحل استاد محمد لیثی
آیه 25-28 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 64-65 سوره یوسف محمود شحات
آیه 12 سوره تحریم استاد محمود شحات
آیه 21 سوره تحریم استاد محمود شحات
آیه 82-89 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 5-10 سوره یونس استاد محمود شحات
0

تلاوت

0

مقام

0

استاد

0

سوره

(Visited 348 times, 1 visits today)