جدید ترین مقاطع تلاوت

32-33 سوره ابراهیم استاد شعیشع
آیه 189 – 193 سوره آل عمران شیخ حامد شاکرنژاد
آیه 85-88 سوره یوسف شیخ طاروطی
آیه 89 سوره انبیاء استاد شحات
مقطع سوره ابراهیم استاد شعیشع
83-86 سوره یوسف با صدای طاروتی
0

تلاوت

0

مقام

0

استاد

0

سوره