آیه 1-4 سوره طارق استاد کامل یوسف
آیه 1-9 سوره شمس استاد کامل یوسف
آیه 1-16 سوره رحمن استاد کامل یوسف
آیه 29-34 سوره مریم استاد کامل یوسف
آیه 27-28 سوره مریم استاد کامل یوسف
آیه 25-26 سوره مریم استاد کامل یوسف
آیه 12-21 سوره مریم استاد کامل یوسف
آیه 75 سوره فرقان استاد کامل یوسف
آیه 28-29 سوره فتح استاد کامل یوسف
آیه 37-38 سوره ابراهیم استاد کامل یوسف
آیه 35 سوره ابراهیم استاد کامل یوسف
تلاوت سوره بلد استاد کامل یوسف
آیه 156 سوره بقره استاد کامل یوسف
آیه 152-153 سوره بقره استاد کامل یوسف
آیه 149-150 سوره بقره استاد کامل یوسف
  • 1
  • 2