آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
مقطعی کوتاه از استاد حمدی زامل
تلاوت آیات ابتدایی سوره حاقه توسط استاد حمدی زامل
فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل
بخشی از سوره نمل با صدای استاد حمدی زامل
مقطعی زیبا از استاد حمدی زامل سوره طه
مقطعی گوش نواز از استاد حمدی زامل سوره انسان
مقطعی از سوره ص از استاد حمدی زامل
مقطعی از سوره حدید حمدی زامل
مقطع سوره طه از حمدی زامل
مرکب خوانی حمدی زامل سوره مریم
مقطع سوره نصر از حمدی زامل
مقطع سوره انعام از حمدی زامل
مقطعی بسیار زیبا مقام سه گاه از حمدی زامل
  • 1
  • 2