آیه 61-64 سوره یونس استاد محمد لیثی
آیه 36-38 سوره نور استاد محمد لیثی
آیه 81 سوره نسا استاد محمد لیثی
آیه 104-109 سوره یونس استاد محمد لیثی
آیه 1-9 سوره تکویر استاد محمد لیثی
آیه 35 سوره نور استاد محمد لیثی
آیه 75-76 سوره نحل استاد محمد لیثی
آیه 17-19 سوره یوسف استاد محمد لیثی
آیه 95-96 سوره یوسف استاد محمد لیثی
آیه 73-75 سوره زمر و 1-5 سوره غافر استاد محمد لیثی
آیه 78-82 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیه 68-69 سوره نحل استاد محمد لیثی
آیه 23-29 سوره تکویر استاد محمد لیثی
آیه 57 سوره یونس استاد محمد لیثی
آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی