آیه 82-89 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 5-10 سوره یونس استاد محمود شحات
آیه 1-4 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 5 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
آیات ابتدایی سوره نسا استاد محمد لیثی
آیه 72-76 سوره نحل استاد محمد لیثی
آیه 26-27 سوره نازعات استاد لیثی
آیه 62-64 سوره یونس استاد محمد لیثی
آیه 26-27 سوره نازعات استاد محمد لیثی
آیه 85-88 سوره یوسف استاد محمد لیثی
آیه 38 توره توبه استاد محمد لیثی
آیه 15 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 24-39 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 7-12 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 128-129 سوره توبه استاد محمود شحات