آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس مصطفی اسماعیل
آیه 61-64 سوره یونس استاد محمد لیثی
آیه 36-38 سوره نور استاد محمد لیثی
آیه 81 سوره نسا استاد محمد لیثی
آیه 104-109 سوره یونس استاد محمد لیثی
آیه 1-9 سوره تکویر استاد محمد لیثی
آیه 35 سوره نور استاد محمد لیثی
آیه 75-76 سوره نحل استاد محمد لیثی
آیه 15-17 سوره طارق مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد صمطفی اسماعیل
آیات ابتدایی سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل