مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 37 سوره اسراء سید جواد حسینی
مقطع تلاوت زیبای سید جواد حسینی سوره رحمن
تلاوت یک نفس حمد – بقره سید جواد حسینی