آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
آیه 30-31 سوره یوسف استاد مصطفی اسماعیل
آیه 90-98 سوره اسرا استاد علی البنا
آیه 27-35 سوره مریم استاد محمد لیثی
آیه 18-19 سوره قیامه استاد نقشبندی
آیه 1-24 سوره حاقه استاد مصطفی اسماعیل
آیه 37 سوره حج استاد مصطفی اسماعیل
آیه 35 سوره حج استاد مصطفی اسماعیل
آیه 5-16 سوره رحمان استاد محمود شحات
آیه 22-23 سوره نمل استاد محمود شحات
آیه 1-24 سوره حاقه استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-24 سوره حاقه استاد مصطفی اسماعیل
آیه 80-81 سوره یوسف استاد محمد رفعت