آیه 25-28 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 64-65 سوره یوسف محمود شحات
آیه 12 سوره تحریم استاد محمود شحات
آیه 21 سوره تحریم استاد محمود شحات
آیه 82-89 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 5-10 سوره یونس استاد محمود شحات
آیه 17-20 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 73-75 سوره زمر و آیه 1-6 سوره غافر استاد لیثی
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
آیه 81-82 سوره یس استاد محمد لیثی
آیه 61-64 سوره یونس استاد محمد لیثی
آیه 116 سوره مائده استاد محمد لیثی
آیه 44-46 سوره هود استاد محمد لیثی
آیه 27-35 سوره مریم استاد محمد لیثی
تلاوت آیه 78 سوره حج و 1-11 سوره مومنون استاد لیثی