تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 15-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 3-6 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
آیات 18 سوره حجرات و 1 سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 1-18 سوره رحمان استاد مصطفی اسماعیل
آیه 25-28 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 64-65 سوره یوسف محمود شحات
آیه 12 سوره تحریم استاد محمود شحات