آیه 25-28 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 64-65 سوره یوسف محمود شحات
آیه 12 سوره تحریم استاد محمود شحات
آیه 21 سوره تحریم استاد محمود شحات
آیه 17-20 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 40 سوره توبه استاد ممد لیثی
آیه 81-82 سوره یس استاد محمد لیثی
آیه 45-46 سوره احزاب استاد علی البنا
آیه 90-98 سوره اسرا استاد علی البنا
آیات ابتدایی سوره نور استاد علی البنا
آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیه 37 سوره حج استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت آیات ابتدایی سوره حاقه توسط استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-24 سوره حاقه استاد مصطفی اسماعیل
آیه 77-78 سوره حج استاد محمد لیثی