تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-18 سوره رحمان استاد مصطفی اسماعیل
آیه 25-28 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 64-65 سوره یوسف محمود شحات
آیه 12 سوره تحریم استاد محمود شحات
آیه 21 سوره تحریم استاد محمود شحات
آیه 17-20 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 40 سوره توبه استاد ممد لیثی
آیه 81-82 سوره یس استاد محمد لیثی
آیه 45-46 سوره احزاب استاد علی البنا
آیه 90-98 سوره اسرا استاد علی البنا
آیات ابتدایی سوره نور استاد علی البنا
آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی