تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 25-28 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 64-65 سوره یوسف محمود شحات
آیه 55 سوره مریم استاد علی البنا
آیه 73-75 سوره زمر و آیه 1-6 سوره غافر استاد لیثی
آیه 22-24 سوره واقعه استاد علی البنا
آیه 197 سوره بقره استاد علی البنا
آیه 52-53 سوره مریم استاد علی البنا
آیه 89-90 سوره یوسف استاد محمد لیثی
آیه 26-33 سوره نازعات استاد محمد لیثی
آیه 61 سوره یونس استاد محمد لیثی
آیه 23 سوره لقمان استاد مصطفی اسماعیل
آیه 17-18 سوره مزمل استاد نقشبندی
آیه 116 سوره مائده استاد محمد لیثی
آیه 1-5 سوره حمد استاد مصطفی اسماعیل