آیه 69-72 سوره یوسف استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیه 81-83 سوره یس استاد حصان
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان
آیه 75 سوره زمر و آیه یک سوره غافر حصان
آیه 16-17 سوره حجرات استاد حصان
آیه 19 سوره حدید محمد عبدالعزیز حصان
آیه 18 سوره یوسف حصان
آیه 44 سوره هود حصان
آیات ابتدایی سوره حاقه محمد عبدالعزیز حصان
آیه 83 سوره یس 1-5 سوره تکویر استاد حصان
آیه 16-21 سوره ق استاد محمد عبدالعزیز حصان
تلاوت آیه 82 سوره یس استاد حصان
تلاوت آیه 78-79 سوره یس استاد حصان