تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 13 سوره حجرات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26 سوره لقمان استاد مصطفی اسماعیل
آیه 193-194 سوره آل عمران استاد علی البنا
آیه 6-11 سوره تغابن استاد علی البنا
آیه 1-24 سوره حاقه استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-24 سوره حاقه استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-24 سوره حاقه استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره شمس استاد محمود شحات
آیه 49 سوره هود استاد محمد لیثی
آیه 19-24 سوره حاقه استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-18 سوره حاقه استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-24 سوره حاقه استاد مصطفی اسماعیل