آیات ابتدایی سوره یوسف استاد محمد عمران
آیه 12 سوره فصلت استاد محمد عمران
آیه 92-99 سوره حجر استاد محمد عمران
آیه 22-25 سوره لقمان استاد محمد عمران
آیه 65-67 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 11-12 سوره فصلت محمد عمران
آیه 69-72 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 33-35 سوره فصلت استاد محمد عمران
آیه 73 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 8-9 سوره رعد استاد محمد عمران
آیه 5 سوره تحریم استاد محمد عمران
آیه 30 سوره فصلت استاد محمد عمران
آیات ابتدایی سوره رعد استاد عمران
آیه 27 سوره لقمان استاد محمد عمران
آیه 38-44 سوره یس استاد محمد عمران