آیه 17-18 سوره مزمل استاد نقشبندی
آیه 61 سوره طه استاد نقشبندی
آیه 20 سوره مزمل استاد نقشبندی
آیه 1-11 سوره مزمل استاد نقشبندی
آیه 18-19 سوره قیامه استاد نقشبندی