آیه 17-21 سوره الرحمان استاد شحات
آیه 10-14 سوره طه استاد شحات انور
آیه 17-21 سوره رحمان استاد شحات محمد انور
تلاوت زیبای سوره شمس استاد شحات
آیات ابتدایی سوره رحمان استاد شحات
آیه 83 سوره یوسف استاد شحات محمد انور
آیه 78 سوره یوسف استاد شحات محمد انور
آیه 83 سوره یوسف استاد شحات
آیه 56-58 سوره یوسف استاد شحات انور
آیه 103-108 سوره یوسف استاد شحات انور
آیه 80-81 سوره یوسف استاد شحاتمحمد انور
آیه 18-19 سوره یوسف استاد شحات محمد انور