تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
آیه 25-28 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 64-65 سوره یوسف محمود شحات
آیه 12 سوره تحریم استاد محمود شحات
آیه 21 سوره تحریم استاد محمود شحات
آیه 82-89 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 5-10 سوره یونس استاد محمود شحات
آیه 17-20 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 15 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 24-39 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 7-12 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 128-129 سوره توبه استاد محمود شحات
آیه 30-35 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 73-74 سوره زمر استاد محمود شحات