آیه 21 سوره طور استاد منشاوی
آیه 24 حشر محمد صدیق منشاوی
آیه 30-31 سوره روم استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 13 سوره ممتحنه و آیات ابتدایی سوره صف استاد منشاوی
آیه 24 سوره حشر محمد صدیق منشاوی
آیه 9 سوره ضحی و 1 سوره انشراح منشاوی
آیه 7-22 سوره مریم استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 123 سوره هود و آیات ابتدایی سوره یوسف منشاوی
آیه 78-79 سوره نحل محمد صدیق منشاوی
آیه 17-21 سوره طور استاد منشاوی
آیه 22-23 حشر منشاوی
آیه 39 سوره روم استاد محمد صدیق منشاوی