آیه 15-16 سوره شعراء شیخ عبده عبدالراضی
آیه 12-14 سوره مومنون شیخ عبده عبدالراضی
آیه 32-33 سوره شعراء شیخ عبده عبدالراضی
تلاوت سوره مریم شیخ عبده عبدالراضی
آیه 78 سوره حج شیخ عبده عبدالراضی
آیه 63-65 سوره حج شیخ عبده عبدالراضی
آیه 9 سوره قصص شیخ عبده