آیه 19-31 سوره یوسف استاد سعید مسلم
آیه 9-40 سوره مریم استاد سعید مسلم
آیه 83-88 سوره قصص استاد سعید مسلم
آیه 71-75 سوره زمر استاد سعید مسلم
آیه 47-48 سوره هود استاد سعید مسلم
تلاوت سوزناک سوره تکویر سعید مسلم
آیه 26-28 سوره نوح استاد سعید مسلم
آیه 285-286 سوره بقره استاد سعید مسلم
آیه 21-23 سوره احزاب استاد سعید مسلم
آیات ابتدایی سوره حاقه استاد سعید مسلم
آیه 1-18 سوره بلد استاد سعید مسلم
آیه 41-44 سوره هود استاد سعید مسلم
آیه 25-29 سوره حدید استاد سعید مسلم
آیه 23-32 سوره احزاب استاد سعید مسلم
آیه 109-113 سوره آل عمران استاد سعید مسلم