آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
آیه 11-12 سوره قمر شعیشع
آیه 7-8 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیات ابتدایی سور حاقه استاد شعیشع
آیه 81-97 سوره یوسف استاد شعیشع
آیه 99 سوره یوسف استاد شعیشع
آیه 97 سوره یوسف استاد شعیشع
آیه 93 سوره یوسف استاد شعیشع
آیه 37-38 سوره طور استاد شعیشع
آیه 26-27 سوره طور استاد شعیشع
آیه 62 سوره نجم استاد شعیشع
آیه 53-55 سوره نجم استاد شعیشع
آیه 1-15 سوره شمس استاد شعیشع