تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
مقطع محمود صابر به تقلید از شیخ محمد رفعت