مرکب خوانی استاد محمود شحات سوره یوسف
مقام نهاوند استاد محمود شحات
مقطع محمود صابر به تقلید از شیخ محمد رفعت
مقطع حزین عبدالناصر حرک
مقطع نهاوند استاد حامد شاکرنژاد
تلاوت یک نفس حمد – بقره سید جواد حسینی
مقطع تلاوت زیبای سید جواد حسینی سوره رحمن
مقطع تلاوت زیبای استاد لیثی
مقطع عشاق مصری استاد مصطفی اسماعیل
مقطع زیبای استاد عبدالفتاح طاروطی
مقطع محمد بسیونی به تقلید از شیخ محمد رفعت
مقطع شیخ محمد بسیونی به تقلید از شیخ محمد رفعت
مقطع شیخ محمد لیثی به تقلید از شیخ محمد رفعت
مقطع حامد شاکرنژاد به تقلید از شیخ محمد رفعت
تلاوت سوره بلد استاد عبدالفتاح طاروطی