آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و یک سوره ق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس مصطفی اسماعیل
آیات 18 سوره حجرات و 1 سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل