آیه 7-18 سوره یوسف استاد سید سعید
آیه 4-10 سوره یوسف استاد سید سعید
آیه 4-7 سوره تحریم استاد سید سعید
آیه 1-4 سوره قریش استاد سید سعید
آیه 6-40 سوره قیامه استاد سید سعید
آیه 7-13 سوره قصص استاد سید سعید
آیه 27-29 سوره فتح استاد سید سعید
آیه 32-41 سوره ابراهیم استاد سید سعید
آیه 191-196 سوره بقره استاد سید سعید
آیه 102-111 سوره انبیاء استاد سید سعید
آیه 189-195 سوره آل عمران استاد سید سعید
آیه 103-112 سوره آل عمران استاد سید سعید