آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و یک سوره ق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیات 18 سوره حجرات و 1 سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 15-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 3-6 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیات 18 سوره حجرات و 1 سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 1-18 سوره رحمان استاد مصطفی اسماعیل
آیه 5 تحریم استاد مصطفی اسماعیل
آیه 17-19 سوره یوسف استاد محمد لیثی