تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 15-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 3-6 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیات 18 سوره حجرات و 1 سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 1-4 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 40 سوره توبه استاد ممد لیثی
آیه 72-74 سوره نحل استاد محمد لیثی
آیه 24-25 سوزه ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 10-11 سوره منافقون و آیات ابتدایی سوره تغابن علی البنا
آیه 190-191 سوره آل عمران استاد علی البنا
آیه 44-46 سوره هود استاد محمد لیثی