آیه 1-4 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 40 سوره توبه استاد ممد لیثی
آیه 72-74 سوره نحل استاد محمد لیثی
آیه 24-25 سوزه ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 10-11 سوره منافقون و آیات ابتدایی سوره تغابن علی البنا
آیه 190-191 سوره آل عمران استاد علی البنا
آیه 44-46 سوره هود استاد محمد لیثی
آیه 17 سوره حج استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-26 سوره مریم استاد محمد لیثی
آیه 14 سوره حجرات استاد محمد لیثی
آیه 22 سوره حج استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-30 سوره نازعات استاد محمود شحات
آیه 100 سوره نسا استاد محمود شحات
آیه 1-24 سوره حاقه استاد مصطفی اسماعیل