تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
تلاوت سوره یوسف
آیه 81 سوره یوسف شیخ طاروطی
تلاوت سوره یوسف
آیه 85-88 سوره یوسف شیخ طاروطی
تلاوت سوره یوسف
83-86 سوره یوسف با صدای طاروتی
تلاوت سوره یوسف
تلاوت بخشی از سوره رعد با صدای طاروتی
تلاوت سوره یوسف
تلاوت سوره تغابن استاد طاروطی
تلاوت سوره یوسف
مقطع فوق العاده زیبا سوره شعرا طاروطی
تلاوت سوره یوسف
مقام رست استاد شیخ طاروطی
قطعه یوسف استاد طاروطی
مقطع زیبا سوره یوسف طاروطی
تلاوت سوره مرسلات و نبا با صدای استاد طاروطی
مقطع سوره تغابن استاد طاروطی
تلاوت سوره طارق استاد طاروطی
مقطعی از سوره رعد از استاد طاروتی
تلاوت مقام صبا استاد طاروطی