تلاوت سوره ضحی انشراح استاد نعینع
آیه 11 سوره تحریم استاد نعینع
آیه 12 سوره تحریم استاد نعینع
آیه 8 سوره تحریم استاد نعینع
آیه 4-5 سوره تحریم استاد نعینع
آیه 30-31 سوره مریم استاد نعینع
آیه 24-26 سوره مریم استاد نعینع
آیه 21 سوره مریم استاد نعینع
آیه 14-19 سوره مریم استاد نعینع
آیه 77-78 سوره کهف استاد نعینع
آیه 71-72 سوره کهف استاد نعینع
آیه 1-6 سوره حاقه استاد نعینع
آیه 1-6 سوره حاقه استاد نعینع
آیه 19-22 سوره انسان استاد نعینع