فرازی زیبا از سوره اسرا با صدای سعید زناتی
مقام رست از استاد سعید زناتی
فرازی بسیار زیبا سوره قمر از استاد سعید زناتی
مقطعی زیبا از سوره فصلت با صدای سعید زناتی
مقطعی زیبا از سعید زناتی سورۀ نمل
مقطعی از استاد سعید زناتی سورۀ فصلت
فرازی گوش نواز از استاد سعید زناتی
تلاوت سوره نجم توسط استاد سعید زناتی
مقطعی زیبا از استاد سعید زناتی سوره مریم
تلاوت زیبای سوره نصر از استاد سعید زناتی
مقطع سوره اسرا از استاد زناتی
مقطع سوره بقره از سعید زناتی
مقطعی شنیدنی مقام حجاز از سعید زناتی
مقطع مقام صبا از استاد سعید زناتی
مقطعی زیبا از سعید زناتی
  • 1
  • 2