مقطعی زیبا سوره لقمان از طه الفشنی
مقطعی کوتاه از استاد طه الفشنی
تلاوت آیۀ 17 سوره لقمان با صدای استاد طه الفشنی
تلاوت سوره توبه آیه 40 با صدای طه الفشنی
مقطعی زیبا از سوره لقمان با صدای طه الفشنی
مقام نهاوند طه‌ الفشنی
مقام صبا استاد طه‌ الفشنی
مقام سه گاه استاد طه الفشنی
مقطع سوره انعام استاد طه الفشنی
مقطعی از طه الفشنی سوره ق
مقطعی از طه الفشنی سوره لقمان
فرازی بسیار زیبا از استاد طه الفشنی سوره ذاریات
مقام نهاوند استاد طه الفشنی