آیه 73-74 سوره زمر محمد بسیونی
آیه 11 سوره منافقون ، تغابن 1-4 محمد بسیونی
تلاوت سوره شمس محمد بسیونی
آیه 1-8 سوره شمس محمد بسیونی
آیه 12-14 سوره صف محمد بسیونی
آیه 28-45 سوره نازعات محمد بسیونی سبک رفعت
آیه 26-28 سوره نازعات محمد بسیونی
آیه 38-40 سوره نباء محمد بسیونی
آیه 8-10 سوره مزمل محمد بسیونی
آیه51-52 سوره مومنون محمد بسیونی
آیه 99 سوره حجر محمد بسیونی
آیه 22-24 سوره حشر محمد بسیونی
تلاوت سوره حمد بقره محمد بسیونی
تلاوت آیه 2-3 سوره غافر محمد بسیونی سبک رفعت
تلاوت آیه 1-3 سوره غافر استاد محمد بسیونی
  • 1
  • 2