تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 1-12 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 9 سوره قصص استاد حامد شاکرنژاد
آیه 22-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 13 سوره کهف استاد حامد شاکرنژاد
آیه 19 سوره حاقه استاد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد
آیه 19 سوره حاقه حامد شاکرنژاد
آیه 42-44 سوره هود استاد حامد شاکرنژاد
آیه 19 سوره حاقه استاد حامدشاکرنژاد
آیه 10-12 سوره قمر استاد حامد شاکرنژاد
تلاوت زیبا سوره کوثر استاد حامد شاکرنژاد
آیه 19 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد