آیه 75-80 سوره مریم استاد احمد شبیب
آیه 4-9 سوره حجرات استاد احمد شبیب
آیه 8-10 سوره تحریم استاد شبیب
آیه 198-203 سوره اعراف استاد احمد شبیب
آیه 169-173 سوره آل عمران استاد شبیب
آیه 22-35 سوره طه استاد شبیب
آیه 57 سوره یونس استاد شبیب
آیه 5 سوره تحریم استاد شبیب
آیه 25-35 سوره طه استاد احمد شبیب
آیه 9-10 سوره فاطر استاد شبیب
آیه 5 سوره تحریم استاد شبیب
آیه 37-43 سوره هود استاد احمد شبیب