آیه 65-70 سوره زمر استاد متولی عبدالعال
آیه 65-66 سوره زمر استاد متولی عبدالعال
آیه 35-41 سوره ابراهیم استاد متولی عبدالعال
آیه 196 سوره بقره استاد متولی عبدالعال
آیه 41-45 سوره ق و آیه 1-3 سوره قریش
آیه 39 سوره آل عمران استاد متولی عبدالعال
آیه 15 سوره شوری متولی عبدالعال
آیه 73 سوره زمر استاد متولی عبدالعال
آیه 102 سوره صافات متولی عبدالعال
آیه 10 سوره شوری استاد متولی عبدالعال
آیه 125 سوره بقره استاد متولی عبدالعال
آیات ابتدایی سوره غافر متولی عبدالعال
آیه 31-34 سوره ابراهیم استاد متولی عبدالعال
آیه 11-15 سوره حاقه استاد متولی عبدالعال
آیه 169-172 سوره آل عمران استاد متولی عبدالعال