آیه 65-70 سوره زمر استاد متولی عبدالعال
آیه 35-41 سوره ابراهیم استاد متولی عبدالعال
آیه 65-66 سوره زمر استاد متولی عبدالعال
آیه 41-45 سوره ق و آیه 1-3 سوره قریش
آیه 196 سوره بقره استاد متولی عبدالعال
آیه 39 سوره آل عمران استاد متولی عبدالعال
آیه 15 سوره شوری متولی عبدالعال
آیه 102 سوره صافات متولی عبدالعال
آیه 73 سوره زمر استاد متولی عبدالعال
آیه 10 سوره شوری استاد متولی عبدالعال
آیه 125 سوره بقره استاد متولی عبدالعال
آیات ابتدایی سوره غافر متولی عبدالعال
آیه 31-34 سوره ابراهیم استاد متولی عبدالعال
آیه 11-15 سوره حاقه استاد متولی عبدالعال
آیه 169-172 سوره آل عمران استاد متولی عبدالعال